Zgodnie z art. 13 ust 1 i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że po 25 maja 2018r. Państwa dane będę przetwarzane w następujący sposób:
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
Barbara Laszuk
Centrum Dekoracyjno-Florystyczne
ul. Cyryla i Metodego 50
41-909 Bytom
dalej także jako „CENTRUM”

CENTRUM będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia bądź wykonywania umowy sprzedaży towarów oferowanych przez CENTRUM. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawa prawna ich przetwarzania może lub mogą być:
1) Zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) Wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
3) Wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
4) Uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych CENTRUM będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku możecie Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem: jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że CENTRUM nie będzie już mogło przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
2) w razie zawarcia Umowy sprzedaży – w celu jej wykonania, w tym celu obsługi zapytań i reklamacji,
3) w celu przestrzegania przez CENTRUM przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w celu marketingu towarów oferowanych przez CENTRUM w okresie obowiązywania umowy, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
5) w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontaktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:
1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż CENTRUM podmiotom, tj.:
1) podmiotom świadczącym usługi na rzecz CENTRUM np.: dostawcą usług IT, audytorom, doradcom na podstawie umów o powierzenie danych osobowych,
2) innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez CENTRUM opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Jednakże podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w konsekwencji podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelka korespondencja w zakresie danych osobowych powinna być kierowania na adres CENTRUM.

Dane nie będą przekazywanie do państw trzecich.
Dane nie będą podlegać profilowaniu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.