REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CENTRUM DEKORACYJNO FLORYSTYCZNE

BARBARA LASZUK

obowiązujący od 01.01.2021 r

 

            Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez CENTRUM DEKORACYJNO FLORYSTYCZNE BARBARA LASZUK z siedzibą w Bytomiu, za pośrednictwem sklepu internetowego www.centrumdekoracji.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez CENTRUM DEKORACYJNO FLORYSTYCZNE BARBARA LASZUK usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Kupujący – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta-osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy  z treści tej umowy  wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 8. Sprzedawca – oznacza Barbarę Laszuk prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą CENTRUM DEKORACYJNO FLORYSTYCZNE BARBARA LASZUK NIP: 626-142-21-34 , REGON: 276275390 (zwaną dalej CENTRUM);

e-mail: biuro@centrumdekoracji.com , będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

9.Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.centrumdekoracji.com

10.Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży,

11.Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,

12.Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

§1

Postanowienia ogólne; przedmiot transakcji

 

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym CENTRUM niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego CENTRUM towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu CENTRUM, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego CENTRUM pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży..
 8. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym CENTRUM konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

§2

Transakcja

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym CENTRUM można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
 2. Zamówienia przez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 5. Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą elektroniczną Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z nadanym numerem zamówienia                       e-mailem lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 5).
 8. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 9. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy                  z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 827).
 10. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 9 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 11. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

 

§3

Płatność

 1. Wszystkie zamówienia płatne są:
 2. przelewem bankowym (przedpłatą). Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na koncie: ING BANK ŚLĄSKI 52105012301000002244934267;
 3. Przelewy24 lub gotówka przy odbiorze osobistym.
 4. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, sklep internetowy CENTRUM zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
 5. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie do momentu wysłania towaru. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt pod numerem 693930096,693930094 lub e-mailem pod adresem sklep@centrumdekoracji.com
 6. Do każdej przesyłki wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Dokument wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

 

§4

Dostawa

 

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który zaczyna się liczyć od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania lub zaksięgowania płatności. Zamówienia z towarami o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jednakże CENTRUM zastrzega sobie prawo do wysyłania poszczególnych towarów osobno.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowymi kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu lub wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy CENTRUM w Bytomiu przy ul. Św. Cyryla i Metodego 50 lub w jednym z punktów sprzedaży:

– Punkt handlowy w Tychach- Śląska Giełda Kwiatowa.

W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego CENTRUM i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

8. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

9. W przypadku wyboru przez Kupującego wyboru dostawy do Paczkomatu InPost gdy po jego spakowaniu okaże się, że paczka przekroczy wymiary 41x38x64 cm lub wagę 25 kg, Sprzedający dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD po uprzednim powiadomieniu o zaistniałej sytuacji Kupującego telefonicznie lub mailowo oraz po wskazaniu przez Kupującego  adresu, na który ma zostać dostarczona przesyłka. Koszt wysyłki nie ulegnie zmianie.

10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 

§5

Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287) Kupujący będący konsumentem, a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia od umowy  stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: CENTRUM z siedzibą              w 41-909 Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego 50 może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres sklep@centrumdekoracji.com .  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 kodeksu cywilnego stosuje się wprost.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287).
 8. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 9. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru CENTRUM wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 13. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

§6

Reklamacje i zwroty

 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Kupujący może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 1.             Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy:

CENTRUM z siedzibą w 41-909 Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego 50. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: CENTRUM z siedzibą  w 41-909 Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego 50  lub drogą elektroniczną na sklep@centrumdekoracji.com . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego. Odpowiedź przesłana zostanie  na adres Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego. 
 4. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
 6. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 

§7

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego CENTRUM towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym CENTRUM jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę CENTRUM danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3.  CENTRUM informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez CENTRUM dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 4. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie, w tym dokonywania transakcji, płatności, zapewnienia obsługi konta, realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz kontaktu z Kupującym w celu realizacji powyższych usług. Jeżeli Kupujący wyraził osobną zgodę, Jego dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi newsletter. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od CENTRUM przetwarzania danych osobowych w celach podatkowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez CENTRUM przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane nie będą przekazywanie do państw trzecich.
 7. Dane nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Podanie danych podczas rejestracji lub korzystania z usług jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu skorzystania z naszych usług. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Kupującego wycofana w dowolnym momencie. Dodatkowo ma on prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia swoich danych osobowych. Wszelka korespondencja w zakresie danych osobowych powinna być kierowania na adres CENTRUM DEKORACYJNO FLORYSTYCZNE BARBARA LASZUK z siedzibą w Bytomiu, ul. Św. Cyryla i Metodego 50, 41-909 Bytom.
 10. Kupujący ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez CENTRUM jego danych osobowych do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 12. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019. poz. 123 ze zm.) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego CENTRUM  zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 13. Sklep internetowy CENTRUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
 15. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.centrumdekoracji.com oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki Centrum Dekoracyjno – Florystyczne Barbara Laszuk, ul. Św. Cyryla i Metodego 50, 41-909 Bytom.
 16. Załącznikami do Regulaminu jest Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1.
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.